จุดเด่นโปรแกรม คุณสมบัติโปรแกรม ราคา โปรแกรมช่วยช่าง คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา แอดไลน์ @P2277

สวัสดีค่า ขอต้อนรับเข้าสู่ เพิ่มตัง ผู้ให้บริการด้านการจัดงานบัญชีออนไลน์ สำหรับสถานตรวจสภาพรถเอกชน นายหน้าประกันภัย ร้านพ.ร.บ. ร้านต่อภาษี และอื่นๆ ซึ่งเราออกแบบโปรแกรมมาสำหรับธุรกิจด้านนี้โดยเฉพาะ เงื่อนไขการให้บริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายระหว่าง “เรา” บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซอฟต์ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการ และ “ท่าน” ในฐานะผู้ใช้บริการ ดังนั้นโปรดอ่านเงื่อนไขโดยละเอียด เพื่อประโยชน์การรับบริการจากเรา

การตกลงสมัครเข้าใช้บริการของ โปรแกรมตรอ. เพิ่มตัง นั้นถือว่าท่านยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ เงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูกพันท่านตามกฎหมาย

1. คำจำกัดความ

“ข้อตกลง” หมายความถึง เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา
“คู่สัญญา” หมายความถึง บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซอฟต์ จำกัด และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการผ่านทาง permtang.com
“ค่าบริการ” หมายความถึง ค่าบริการรายเดือน หรือรายปีที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามรอบที่กำหนดตามสัญญา ตามอัตราที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
“ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางเว็บไซต์
“ข้อมูลลับ” หมายความถึง ข้อมูลต่างๆ ที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความถึง สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ลิขสิทธิ์, สิทธิโดยธรรม, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม
“การให้บริการ” หมายความถึง การให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการบัญชีออนไลน์
“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายความถึง บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท ยักษ์ใหญ่ ซอฟต์ จำกัด แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใช้บริการในนามของตัวผู้ใช้บริการ
“ท่าน” หมายความถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซอฟต์ จำกัด ไม่รวมถึง ผู้ใช้งานในระบบ
“เรา” หมายความถึง บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซอฟต์ จำกัด
“เว็บไซต์” หมายความถึง permtang.com
“เพิ่มตัง” หมายความถึง บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซอฟต์ จำกัด
“เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

2. การให้บริการ

2.1 แพ็กเกจและรูปแบบการให้บริการนั้นเป็นไปตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์
2.2 กการให้บริการของ เพิ่มตัง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตามสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ เพิ่มตัง ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพิ่มตัง จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
2.3 เพิ่มตัง ให้สิทธิท่านในการใช้บริการซอฟต์แวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ตามแพ็กเกจการใช้บริการที่ท่านได้เลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเด็ดขาด และไม่สามารถโอนได้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
2.4 ท่านมีสิทธิมอบหมายให้บุคคลหรือบริษัทใดๆ เป็นผู้ใช้งานในระบบเพื่อเข้าจัดการบัญชีออนไลน์ได้ตามจำนวนที่สอดคล้องกับแพ็กเกจการให้บริการที่ท่านเลือก โดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการใดๆ ที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำลงเสมือนกับเป็นการกระทำของท่านเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตาม และหากการปฏิบัติของผู้ใช้งานในระบบก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน เพิ่มตัง จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2.5 ท่านมีสิทธิเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบได้ตามที่ท่านเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้ใช้งานในระบบ เพิ่มตัง จะปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของท่านแต่เพียงผู้เดียวในฐานะคู่สัญญา
2.6 เพิ่มตัง ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆ จากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานในระบบที่ท่านเลือก หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่าน ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่ จะปรากฏว่าท่านได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทาง เพิ่มตัง เป็นลายลักษณ์อักษร
2.7 เพิ่มตัง ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อให้ความสะดวกสบายในการจัดการบัญชีของท่านเท่านั้น โดยเพิ่มตัง มิได้ให้บริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี ดังนั้นหากมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีโปรดติดต่อใช้บริการนักบัญชีผู้มีวิชาชีพโดยตรง เพิ่มตัง ขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามหรือให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องดังกล่าว

3. การสมัครใช้บริการ การต่อสัญญา และการเลิกสัญญา

3.1 การสมัครใช้บริการ: การสมัครใช้บริการนั้นสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ เพิ่มตัง
3.2 การต่อสัญญา: ระยะเวลาขั้นต้นในการใช้บริการแพ็กเกจการให้บริการประเภทมีค่าบริการของ เพิ่มตัง นั้นมีระยะเวลาหนึ่งเดือนขึ้นไปจนถึงหนึ่งปี เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นบนหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่แสดงเจตนาเลิกสัญญาตามวิธีการที่ เพิ่มตัง กำหนด (ตามข้อกำหนดข้อที่ 3.3.1) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งเดือน หรือหนึ่งปีและจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละหนึ่งเดือน หรือหนึ่งปีด้วยวิธีการเดียวกัน
3.3 การเลิกสัญญา
3.3.1 สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ
3.3.1.1 กรณีเลิกสัญญาประเภทที่ไม่มีค่าบริการ: ท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง [email protected]
3.3.1.2 กรณีเลิกสัญญาประเภทมีค่าบริการรายเดือน หรือรายปี: ท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง [email protected] การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในเดือนหรือปีที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ปิด Account ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) เพิ่มตัง จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ
3.3.2 สิทธิในการเลิกสัญญาของ เพิ่มตัง
3.3.2.1 เพิ่มตัง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใดๆ เมื่อ เพิ่มตัง ทำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญา มีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในเดือนหรือปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา
3.3.2.2 ข้อกำหนด ตาม 3.3.2.1 นั้นมิใช้บังคับกับกรณีเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รายละเอียดเป็นไปตาม ข้อกำหนดข้อที่ 4.4.9

4. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

4.1 การชำระค่าบริการ: ท่านมีหน้าที่ชำระค่าบริการรายเดือน หรือรายปีหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่ท่านเลือกใช้บริการ โดย เพิ่มตัง จะทำการเรียกเก็บเงินในทุกรอบเดือน หรือรอบปีหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจดังกล่าว จนกว่าจะมีการเลิกสัญญา (ตามข้อกำหนดที่ 3.3) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือชำระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของท่านชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระราคาโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ เพิ่มตัง ไม่มีความรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว
4.2 การให้ข้อมูล: ท่านมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการแก่ เพิ่มตัง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อบริษัท, ชื่อทางการค้า, ตัวแทน, ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นในการติดต่อ ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ เพิ่มตัง ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ตามวิธีการแจ้งข้อมูลที่ เพิ่มตัง กำหนด โดย เพิ่มตัง อาจขอให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และท่านยอมรับว่าจะปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวของ เพิ่มตัง
4.3 ข้อห้ามในการใช้บริการ:
4.3.1 ท่านมีสิทธิใช้บริการของ เพิ่มตัง เพื่อจัดการบัญชีออนไลน์ตามปกติธรรมดาการค้าของท่านโดยสุจริต และชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ท่านจะต้องไม่ใช้บริการของ เพิ่มตัง เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการหรือกิจการใดๆ อันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมายไทย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว เพิ่มตัง ขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และ ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ต่อตัวผู้ฝ่าฝืนหรือบุคคลภายนอก
4.3.2 ท่านจะต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆ เข้ามาในระบบของ เพิ่มตัง อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่า
“ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)”
4.4 หน้าที่ทั่วไปในการใช้บริการ
4.4.1 ท่านจะต้องเก็บรักษา User name และ Password ของท่านไว้ด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยท่านจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต เพิ่มตัง จะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใดๆ เป็นการกระทำของท่านในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้ User name และ Password ของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ เพิ่มตัง ทราบโดยทันที เพื่อที่ทางเราจะได้ใช้มาตราการเพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทังนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเท่านั้น เพิ่มตัง ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อท่านหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใดๆ ของการใช้มาตรการเช่นว่า เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ถือว่าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่ เพิ่มตัง ในการดำเนินมาตราการดังกล่าว
4.4.2 ท่านจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์คของ เพิ่มตัง และของบุคคลภายนอกที่ เพิ่มตัง ได้ใช้ประกอบการให้บริการ
4.4.3 ท่านจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆ เพื่อเข้าถึงส่วนใดๆ ของเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจในการกระทำเช่นว่า เว้นแต่ท่านได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้
4.4.4 ท่านจะต้องไม่ส่งหรือป้อนข้อมูล หรือเอกสารใดๆ เข้ามาในเว็บไซต์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ ของ เพิ่มตัง หรือ ของบุคคลภายนอกที่ เพิ่มตัง ได้ใช้ประกอบการให้บริการ หรือของสมาชิกท่านอื่น ข้อความนี้ให้รวมถึง การส่งหรือป้อนข้อมูลหรือเอกสารใดที่ละเมิดต่อกฎหมาย หรือ ที่ท่านไม่มีสิทธิจะใช้ตามกฎหมาย
4.4.5 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของ เพิ่มตัง ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้ เพิ่มตัง เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว
4.4.6 ในกรณีที่ เพิ่มตัง มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งค่าทนายความ) เกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของท่าน ท่านยอมรับว่าจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ เพิ่มตัง โดยสิ้นเชิง
4.4.7 หากท่านกำหนดให้ผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของท่าน บริษัทจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของท่าน หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
4.4.8 ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาด้านเทคนิค หรือการใช้งาน ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมประการใด ให้ติดต่อ หน่วยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ (Help support) ของ ทาง เพิ่มตัง ตามช่องทางการติดต่อที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์
4.4.9 การผิดหน้าที่ใดๆ ตามที่ระบุไว้ เพิ่มตัง มีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

5. การโอนสิทธิ

5.1 เพิ่มตัง ไม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เพิ่มตัง
5.2 ในกรณีที่ เพิ่มตัง มีความประสงค์ที่จะโอนบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของ เพิ่มตัง หรือบุคคลอื่น เพิ่มตัง อาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาให้บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของ เพิ่มตัง หรือบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า

6. ความลับ และข้อมูลส่วนบุคคล

ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพิ่มตัง จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่
• ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือกระทำตามคำร้องขอของท่าน
• ในกรณีที่กฎหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น โปรดศึกษาเพิ่มเติม ในส่วน นโยบายความเป็นส่วนตัว

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 เพิ่มตัง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก เพิ่มตัง ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงและ เงื่อนไขในเว็บไซต์
7.2 ข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใน Account (บัญชีผู้ใช้งาน) ของท่านถือเป็นทรัพย์สินของท่าน อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าท่านได้ชำระค่าบริการรายเดือน หรือรายปีโดยสิ้นเชิงแล้ว และถือว่าท่านได้อนุญาตให้ เพิ่มตัง ใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ หรือ ทำการสำรอง(Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของ เพิ่มตัง เพื่อประโยชน์ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
7.3 การสำรองข้อมูล (Backup) และ การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและทางปฏิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของ เพิ่มตัง เพิ่มตัง มีมาตราการรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ดี เพิ่มตัง ไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลหรือทำการคัดลอกข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่ท่านต้องการส่งเข้ามาในระบบด้วยตัวท่านเองอีกทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน เพิ่มตัง ไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย

8. การระงับการให้บริการ

8.1 เพิ่มตัง อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ (ตามข้อกำหนดที่ 8.2) และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ เพิ่มตัง ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า เพิ่มตัง ไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด
8.2 เหตุแห่งการระงับการให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ
8.2.1 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ
8.2.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้
8.2.3 เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ
8.2.4 การขัดข้องของระบบของบุคคลภายนอกที่ เพิ่มตัง ใช้ประกอบการให้บริการของ เพิ่มตัง
8.2.5 การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ภัยพิบัติต่างๆ, ความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง, การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด

9. การยกเลิกการให้บริการ

เพิ่มตัง ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

10. ข้อจำกัดความรับผิด

10.1 แม้ เพิ่มตัง จะมีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตาม เพิ่มตัง ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus)) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรคแก่ท่านในการใช้บริการของเรา
10.2 เพิ่มตัง ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ หรือที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจหรือความประมาทประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ เพิ่มตัง ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว เพิ่มตัง จำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่ท่านไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสุงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการรายเดือน หรือรายปีหรือตามอัตราที่กำหนด ที่ เพิ่มตัง ได้รับชำระจากท่าน ในเดือน หรือปีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น

11. ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ

หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการ เพิ่มตัง ฉบับ นี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายไทย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือข้อความที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นที่เหลือหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

เงื่อนในการใช้บริการ เพิ่มตัง ฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

เรามีทีมซัพพอร์ตคอยดูแล สอนการใช้งาน แก้ไขปัญหาให้ท่านฟรีทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตลอดอายุการใช้งาน

ติดต่อทีมช่วยเหลือ ผ่านแชทได้ตลอด

line contact support

Line: @p2277

โปรแกรมบริหารจัดการตรอ. ที่ดีที่สุด เพื่อให้ท่านทำงานได้ง่ายขึ้น ลดปัญหาให้น้อยลง และช่วยเพิ่มผลกำไร

Website logo

โปรแกรมตรอ. เพิ่มตัง ให้บริการโดย บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซอฟต์ จำกัด

ตึก TSK 351/1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

Line: @p2277