จุดเด่นโปรแกรม คุณสมบัติโปรแกรม ราคา โปรแกรมช่วยช่าง คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา แอดไลน์ @P2277

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ เพิ่มตัง ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

นโยบายฉบับนี้ บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซอฟต์ จำกัด จัดทำขึ้น เพื่อให้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ permtang.com หรือสมัครเข้าใช้บริการของ เพิ่มตัง ดังนี้ เพื่อประโยชน์และความเข้าใจในการใช้บริการจากทางเรา ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด

ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์ หรือสมัครเข้าใช้บริการของ เพิ่มตัง ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

คำจำกัดความใดๆ ที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ เพิ่มตัง

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพิ่มตัง ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านการบัญชีสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินและบัญชีได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เพื่อความสะดวกในการให้บริการดังกล่าว เพิ่มตังมีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ, อาชีพ, หมายเลขบัตรประชาชน, ที่อยู่, ที่ทำงาน, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์, ข้อมูลทางด้านภาษี, ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน, ข้อมูลการจดทะเบียนทางการค้า, ข้อมูลบัตรเครดิต และ อื่นๆ เป็นต้น

โดย เพิ่มตัง จะเก็บรักษาขอข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นระยะเวลา 6 ปี

2. เพิ่มตัง จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ

2.1 สมัครใช้บริการ
2.2 ใช้บริการ
2.3 มีการติดต่อเข้ามายังหน่วยให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน (Support team)
2.4 มีการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ เพิ่มตัง แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใดๆ ของ เพิ่มตัง ได้

3. การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

3.1 เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆ ของ เพิ่มตัง ถือว่าท่านยินยอมให้ เพิ่มตัง เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
3.2 เพิ่มตัง จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้
• เพื่อระบุตัวตนของท่าน
• เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
• เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
• เพื่อส่งเสริมการตลาด หรือ การอบรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
• เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับการบริการ
• เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
• เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน

4. หน้าที่ของท่านในการดูแลรักษา Password

เพื่อให้ เพิ่มตัง บรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บ Password ของท่านไว้เป็นความลับ และท่านมีหน้าที่แจ้งให้ เพิ่มตัง ทราบในทันทีที่ท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้ Password ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่ เพิ่มตัง ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้ เพิ่มตัง จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพิ่มตัง ด้วยตัวท่านเอง เพิ่มตัง ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพิ่มตัง จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่
• ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน
• ในกรณีที่กฎหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

7.การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

การสมัครใช้บริการของ เพิ่มตัง ถือว่าท่านอนุญาตให้ เพิ่มตัง เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้
• เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา
• เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ
• เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดเล็ก

8. การเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ต่างประเทศ

เพิ่มตัง ใช้บริการของ Cloud ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ประกอบการให้บริการของ เพิ่มตัง เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของ เพิ่มตัง ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของ Cloud ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

9. มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพิ่มตัง รักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ เพิ่มตัง ใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ได้มาตรฐานสากลของ ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระดับสากล เว็บไซต์มีการเข้ารหัส SSL เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูล

10. เพิ่มตัง ใช้ “คุกกี้” (Cookies)

“คุกกี้” คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อความสะดวกในการจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านเคยเข้าชม “คุกกี้” ไม่สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวท่านหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านแต่ประการใด แต่ “คุกกี้” นั้นสามารถใช้เพื่อระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น
เพิ่มตัง ใช้ “คุกกี้” และเมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการแล้ว ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ เพิ่มตัง เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ นอกจากนี้ เพิ่มตัง จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป
ท่านมีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่ใช้ “คุกกี้” ได้ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องตระหนักว่าการปฏิเสธการใช้งาน “คุกกี้” อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของ เพิ่มตัง ได้

11. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เพิ่มตัง ทราบตามช่องทางต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

12. การร้องเรียนปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพิ่มตัง ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ เพิ่มตัง ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

13. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ

การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของ เพิ่มตัง ให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ

14. เพิ่มตัง ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ เพิ่มตัง

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

เรามีทีมซัพพอร์ตคอยดูแล สอนการใช้งาน แก้ไขปัญหาให้ท่านฟรีทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตลอดอายุการใช้งาน

ติดต่อทีมช่วยเหลือ ผ่านแชทได้ตลอด

line contact support

Line: @p2277

โปรแกรมบริหารจัดการตรอ. ที่ดีที่สุด เพื่อให้ท่านทำงานได้ง่ายขึ้น ลดปัญหาให้น้อยลง และช่วยเพิ่มผลกำไร

Website logo

โปรแกรมตรอ. เพิ่มตัง ให้บริการโดย บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซอฟต์ จำกัด

ตึก TSK 351/1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

Line: @p2277